Liên hệ
53-55 Ba Huyen Thanh Quan, Ward 6,
District 3, Ho Chi Minh City
Tel : +84 (0) 8 384 814 68
Fax : 84 (0) 8 351 461 50
Email : info@urekamedia.com