• Video Theo phương tiện

    Quảng cáo Video là hình thức quảng cáo trực tiếp trên các website bằng video do khách hàng làm hoặc được sự hỗ trợ từ Urekamedia bằng : video Flash, video script.. đã được khách hàng lựa chọn. Đây là một hình thức trả tiền theo số lượt xem
  • Hiển thị trên website theo phương tiện

    Quảng cáo trên web là hình thức quảng cáo trực tiếp trên các website bằng hình ảnh: jpg, png, gif,flash... đã được khách hàng lựa chọn. Đây là một hình thức trả tiền theo số lần hiển thị hoặc click vào hình ảnh.
  • Mobile Platform

    Quảng cáo Mobile là hình thức quảng cáo trực tiếp trên các website mobile hoặc app mobile bằng hình ảnh: jpg, png, gif,flash,video...đã được khách hàng lựa chọn. Đây là một hình thức trả tiền theo số lần hiển thị hoặc click vào hình ảnh.