Tư vấn và phân tích dữ liệu

2014-03-13

Cài đặt hệ thống đo đạc, thống kê. Phân tích dữ liệu để cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát và sâu sắc về hiệu quả truyền thông